Професионално направление: Теория и управление на образованието

Шумен

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“